Νομική αναφορά

Τα podcasts φιλοξενούνται από Castopod.com

Εκδότης

Τα podcasts δημοσιεύονται υπό την ευθύνη του δημιουργού του podcast που έχει αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης της ιστοσελίδας Castopod.com σε σχέση με την παροχή φιλοξενίας και διανομής podcasts από την Ad Aures.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, αυτός είναι ο κάτοχος όλου του περιεχομένου (ήχου, κειμένου, γραφικών…) που δημοσιεύεται.

Εταιρεία φιλοξενίας

SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE

Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από τον γαλλικό νόμο # 78-17 (6 Ιανουαρίου 1978), # 2004-801 (6 Αυγούστου 2004), καθώς και την οδηγία 95/46 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046).
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: privacy at castopod dot com

Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί session cookies για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο που διατίθεται στην ιστοσελίδα παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ύπαρξη συνδέσμου από αυτήν την ιστοσελίδα προς μία άλλη ιστοσελίδα δεν αποτελεί έγκριση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της. Είναι ευθύνη του χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με κριτική σκέψη και κριτική νοοτροπία.
Ο εκδότης δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη, κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, λόγω χρήσης εξοπλισμού που δεν πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή λόγω προβλήματος λογισμικού ή ασυμβατότητας.

Ο εκδότης δεν μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνος για έμμεσες ζημιές (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκαλούνται από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Συμβατικοί περιορισμοί σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα

Ο εκδότης δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για ζημιές στον εξοπλισμό που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, ο χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό , χωρίς ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης.

Άδειες

Οι εμπορικές επωνυμίες και το λογότυπο του Castopod ανήκουν στην Ad Aures SAS, εταιρεία που έχει καταχωρηθεί στο Παρίσι με αριθμό RCS 880658745.

Το ανοιχτού κώδικα λογισμικό για τη δημοσίευση podcast Castopod δημοσιεύεται υπό την άδεια AGPL v3.