Termes i condicions de venda i ús

Termes i condicions de venda i ús del lloc web Castopod.com relacionats amb el servei d'allotjament i difusió de podcasts proporcionat per Ad Aures.

1 -- Generalitats

Els presents Termes i Condicions Generals de Venda i Ús (d'ara endavant, els T&C) del lloc web castopod.com (d'ara endavant, «Castopod.com») tenen com a objecte definir les relacions entre l'empresa Ad Aures, societat per accions simplificada amb un capital de 30.000 euros, amb sede a 58 Rue Tiquetonne, 75002 Paris, França (l'adreça postal és 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, França), registrada al RCS Paris amb el número 880 658 745, editora de Castopod.com, i els usuaris del lloc (d'ara endavant, els «Usuaris»), en particular els consumidors i els professionals.

Mitjançant el seu lloc web Castopod.com, l'empresa Ad Aures ofereix dos tipus de serveis:

  1. Un servei d'allotjament i difusió de podcasts basat en el programari Castopod (disponible al lloc web Castopod.org), que permet als podcasters crear, publicar i gestionar els seus podcasts;
  2. Un servei d'instal·lació i manteniment de Castopod (disponible a lloc web Castopod.org), una solució d'allotjament de podcasts.

Els presents T&C es refereixen exclusivament al servei d'allotjament i difusió de podcasts. Els T&C relacionats amb el servei d'instal·lació i manteniment es troben en un document separat, que també es pot consultar al lloc Castopod.com. L'ús del lloc Castopod.com i la realització de comandes estan subjectes a l'acceptació de la totalitat dels presents T&C per part dels Usuaris, en les condicions descrites a continuació. Els Usuaris declaren haver llegit, entès i acceptat els presents T&C i tenir capacitat jurídica per donar el seu consentiment.

L'empresa Ad Aures es reserva el dret de modificar sense previ avís els presents T&C del lloc Castopod.com, els quals seran aplicables en la seva nova versió des de la seva publicació.

L'empresa Ad Aures no autoritza cap altra utilització del seu lloc web, dels seus serveis i de les seves dades que la que s'ofereix. Qualsevol ús contrari del lloc web Castopod.com suposarà la finalització de les relacions contractuals.

L'empresa Ad Aures es reserva el dret d'iniciar qualsevol acció legal si considera que és víctima de qualsevol perjudici a causa de conductes contràries als present T&C, en particular en cas d'ús amb fins comercials o de captació de la seva base de dades (captació i/o recopilació d'informació sobre els usuaris de Castopod.com, publicitat abusiva, etc.).

2 -- Definicions

3 -- Modificació, millora del lloc Castopod.com

El lloc Castopod.com és mutable i l'empresa Ad Aures pot modificar-lo total o parcialment en qualsevol moment. L'empresa Ad Aures també pot introduir millores i/o modificar els serveis descrits al lloc Castopod.com en qualsevol moment i sense previ avís. Aquests canvis són notificats a l'Usuari per la seva simple publicació en línia i es consideren acceptats sense reserves des d'aquest moment.

4 -- Ús del lloc Castopod.com i obertura del compte

L'empresa Ad Aures permet a qualsevol Usuari - consumidor o professional - accedir al seu lloc web així (i) per subscriure's a un servei d'allotjament i de difusió de podcasts o (ii) per subscriure's a un servei d'instal·lació i de manteniment de Castopod.

Algunes informacions es troben disponible directament al lloc Castopod.com o al lloc Castopod.org.

Per tant, (i) per aconseguir informacions addicionals o (ii) per concloure un contracte relacionat amb un servei d'allotjament o de servici d'instal·lació i de manteniment, és necessari crear un compte. La creació del compte també permet rebre butlletins informatius sobre les novetats de l'empresa Ad Aures i les seves solucions de programari.

Usuaris persones físiques

L'obertura d'un compte requereix emplenar un formulari amb informacions obligatòries, entre altres:

La lectura i acceptació dels presents T&C s'efectuarà fent clic a un enllaç reservat amb aquesta finalitat. El registre al Castopod.com és gratuït.

Un cop enviat la sol·licitud d'obertura de compte, l'empresa Ad Aures verificarà si l'Usuari compleix els requisits per accedir al lloc Castopod.com.

L'empresa Ad Aures es reserva el dret de rebutjar l'obertura d'un compte a quin-persona no compleixi els requisits esmentats anteriorment.

El registre al lloc web Castopod.com i la creació d'un compte d'usuari es confirmaran mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

Usuaris persones jurídiques

L'obertura d'un compte requereix emplenar un formulari amb informacions obligatòries, entre altres:

5 -- Descripció, funcionament del servei d'allotjament

En el marc d'aquest servei, l'empresa Ad Aures allotja els podcasts del Client als seus servidors, és a dir, els que lloga ella mateixa a l'empresa Scaleway. En cas que ho consideressin necessari, l'empresa Ad Aures pot canviar de proveïdor.

Els podcasts allotjats per l'empresa Ad Aures són exclusivament en format d'àudio.

No es factura cap despesa d'instal·lació de Castopod en un servidor al Client.

L'ús de Castopod requereix que el Client tingui un nom de domini o un subdomini únic.

Un cop contractat el servei d'allotjament, el Client tindrà accés a les diferents seccions de Castopod i, en particular, a la creació o importació d'un podcast (seleccionant la portada i el banner), indicant els participants, els usuaris, els drets de propietat intel·lectual, etc.

No hi ha cap límit en el nombre d'usuaris, el nombre de podcasts i el nombre d'episodis sempre que el servei d'allotjament s'utilitzi de forma normal.

A aquest efecte:

En canvi, s'assigna un límit màxim d'utilització mensual dels recursos del CDN (Xarxa de distribució de contingut) a cada client. Més enllà d'aquest límit, el servei segueix disponible, però el servei CDN queda desactivat.

Els límits màxims d'utilització mensual dels recursos del CDN es defineixen de la següent manera:

A partir de llavors, cada teraoctet (equivalent a unes deu mil hores de fitxers d'àudio codificats a 192 kb/s) es facturà a 20 € HT (vint euros sense impostos) a petició explícita del Client.

6 -- Duració

La subscripció pot ser mensual o anual, a elecció del Client, facturada al principi del període, renovada automàticament. Al final de cada període, el Client pot modificar la seva subscripció mensual per a una subscripció anual o una subscripció anual per a una subscripció mensual.

Les subscripcions es renoven automàticament.

7 -- Condicions financeres - Descomptes promocionals

Les tarifes es mostren a https://castopod.com/fr#pricing. Poden ser revisades anualment.

Cal tenir en compte amb possibles costos addicionals que puguin sorgir pel magatzematge i el trànsit mensual per sobre dels volums indicats a l'article 5.

Es poden oferir codis promocionals als Clients i atorgar un descompte. Excepte indicació contrària explícita, aquests codis no són transferibles a tercers.

8 -- Realització de comandes

Les comandes es realitzen seleccionant mitjançant un clic el servei triat i confirmant l'acceptació dels T&C marcant una casella específica.

Les comandes estan sotmeses a l'acceptació de l'empresa Ad Aures.

L'empresa Ad Aures es reserva el dret de rebutjar total o parcialment qualsevol comanda anormal o irracional del Client o per qualsevol altre motiu legítim.

9 -- Pagament

El pagament es realitza a través de la plataforma segura Stripe, amb targeta de crèdit. La subscripció requereix que el Client registri un mitjà de pagament vàlid.

Els serveis són prestats només després de rebre el pagament del primer mes o de l'any de subscripció, segons sigui el cas, i el pagament de la tarifa d'instal·lació pel servei d'instal·lació i manteniment.

Tota subscripció s'ha de pagar mensualment o anualment segons sigui el cas, en els quinze (15) dies següents a l'enviament de la factura.

Qualsevol retard en el pagament generarà el venciment de penalitzacions per retard en una taxa igual a la taxa directiva (taxa de refinançament o Refi) semestral preuada pel Banc Central Europeu (BCE), vigent al 1 de gener o al 1 de juliol, majorada en 10 punts, i d'una indemnització forfetà mínima de 40 (quaranta) euros en concepte de despeses de cobrament, a pagar de ple dret, sense necessitat de recordatori.

El retard de pagament pot suposar la resolució de la subscripció contractada.

10 -- Dret de desistiment

D'acord amb l'article L. 221-28 del Codi de Consum, el consumidor dona el seu acord exprés per a l'execució immediata del servei i renuncia expressament al seu dret de desistiment.

El consumidor expressarà el seu acord exprés i la seva renúncia expressa marcant la casella dedicada a aquest efecte en el moment de subscriure's a un dels serveis oferts.

11 -- Condicions d'accés als serveis - Manteniment

En principi, i sota les reserves següents, els serveis són accessibles 365 dies a l'any, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.

L'empresa Ad Aures només té una obligació de mitjans pel que fa a la continuïtat dels seus serveis tal com s'indiquen al lloc web Castopod.com.

Per raons relacionades amb la modificació del lloc web Castopod.com o el seu manteniment, l'empresa Ad Aures pot interrompre l'accés a Castopod.com durant diverses hores o dies, sense que això doni lloc a cap indemnització. És el mateix si s'interromp definitivament el lloc web Castopod.com. En general, l'empresa Ad Aures farà tot el possible per garantir la continuïtat del servei ofert a partir del lloc Castopod.com i solucionar les molèsties causades per una interrupció.

Per les mateixes raons, l'accés al lloc del Client allotjat per Ad Aures podrà ser inactiu durant diverses hores o dies, sense que pugui sol·licitar cap compensació, i Ad Aures assegurarà que la durada d'inactivitat sigui la més curta possible.

En la mesura del possible, l'empresa Ad Aures enviarà un missatge als Usuaris 24 hores abans de l'inactivitat del lloc per mantenir-los informats de la interrupció del servei.

L'Usuari és l'únic responsable de les seves dades i de la confidencialitat del seu compte i contrasenya. En cas de pèrdua, Ad Aures pot atribuir un nou compte al Client.

Si no s'ha acordat per escrit entre les parts, Ad Aures no impartirà cap formació al Client sobre l'ús de Castopod o dels seus llocs web Castopod.com o Castopod.org.

El Client declara posseir els coneixements informàtics per utilitzar Castopod.

No es realitzarà cap reemborsament degut a la impossibilitat per part del Client d'utilitzar Castopod a causa de la seva falta de coneixements informàtics.

En cas necessari, l'empresa Ad Aures podrà respondre puntualment a les consultes del Client a través de la seva adreça de contacte o per telèfon, indicant que hi ha un fòrum de discussió disponible.

Per al bon funcionament dels serveis, l'Usuari s'obliga a disposar d'un navegador web actualitzat. A aquest efecte, tot i que no és un imperatiu, Ad Aures recomana l'ús de Firefox v112 o qualsevol versió superior.

12 -- Propietat intel·lectual

El Client s'obliga a respectar i no violar els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'empresa Ad Aures i a complir els termes de la llicència AGPL associada al programari Castopod.

El Client accepta mostrar a la primera pàgina del seu lloc web la menció «Potenciat per Castopod», i si s'escau, delegar en Ad Aures per a la seva inclusió.

Tots els elements (codi font, arquitectura, gràfics, dibuixos, imatges, textos, logotips) que formen part del lloc web Castopod.com són propietat exclusiva de l'empresa Ad Aures.

La marca Castopod, així com el nom de domini Castopod.com, són i segueixen sent propietat exclusiva de l'empresa Ad Aures.

El Client s'obliga a respectar escrupolosament els drets de propietat intel·lectual de tercers, i a abstenir-se de difamar tercers més enllà del que permet la llibertat d'expressió per a la lliure crítica.

En cas que el Client difongui contingut protegit per drets de propietat intel·lectual a través dels seus podcasts, es garantirà que té les autoritzacions o llicències necessàries per a aquest fi.

13 -- Seguretat de l'allotjament - Còpia de seguretat o backup - Restauració de còpia de seguretat

El Client pot demanar en qualsevol moment una còpia de seguretat completa de les seves dades (fitxers i base de dades). Aquesta còpia de seguretat, que es lliurarà en forma d'arxiu ZIP, contenirà totes les dades del podcast: programes de Castopod, fitxers multimèdia (sons, imatges, metadades,…), estadístiques, comentaris, etc.

L'empresa Ad Aures, a partir d'una instància Castopod prèvia que el Client hagi lliurat, pot dur a terme la restauració completa de les còpies de seguretat (fitxers i base de dades). Aquesta operació s'efectuarà després de l'acord de les parts sobre les condicions econòmiques d'aquesta restauració, i si les condicions tècniques ho permeten, és a dir, si la còpia de seguretat s'ha efectuat a partir d'una versió de Castopod utilitzable.

14 -- Resolució

El Client pot rescindir la seva subscripció en qualsevol moment i sense previ avís.

Aquesta resolució es pot notificar per qualsevol mitjà de comunicació, en particular per correu electrònic, del qual en constituir un comprovant.

Les quantitats ja pagades no seran reemborsades.

L'empresa Ad Aures podrà establir una redirecció HTTP "301" a un nom de domini triat pel Client, si aquest ho desitja, durant un màxim de tres (3) mesos a partir de la data de resolució.

L'empresa Ad Aures pot rescindir qualsevol subscripció quinze (15) dies després d'un requeriment infructuós en cas de:

En funció de la gravetat del contingut il·lícit del qual l'empresa Ad Aures tingui constància, particularment per l'ARCOM o per qualsevol autoritat, aquesta podrà rescindir immediatament la subscripció del Client, tancar el seu compte i interrompre tota difusió dels seus podcasts.

En aquests casos, les sumes rebutades per l'empresa Ad Aures en concepte de subscripcions no seran reemborsades.

El Client també pot, de forma independent de la resolució per conveniència, posar fi al contracte després del corresponent enderrocament de l'establiment, en cas de no complir l'empresa Ad Aures amb les seves obligacions contractuales.

15 -- Responsabilitat

Si escau, a petició de tercers o d'una autoritat competent, principalment, l'ARCOM, l'empresa Ad Aures, posarà fi a la difusió de podcasts objectables i/o els suprimirà.

El Client es compromet a prendre a càrrec qualsevol reclamació o condemna que pugui sorgir en cas de violació de drets de tercers o de violació d'una normativa per part de l'empresa Ad Aures.

A causa de la naturalesa dels serveis oferts al lloc Castopod.com, l'empresa Ad Aures no pot ser considerada responsable dels danys directes o indirectes causats per la pèrdua de dades o la difusió accidental de virus o per comportaments il·legals dels quals no sigui responsable.

16 -- Cas de força major

Les obligacions a càrrec de l'empresa Ad Aures quedaran suspeses de ple dret i aquesta podrà retardar o anul·lar qualsevol comanda, sense que la seva responsabilitat pugui ser qüestionada, en cas de cas de força major, tal com s'entén segons el Codi civil i la jurisprudència.

En aquests casos, l'empresa Ad Aures s'obliga a informar el client de la seva situació de força major, les seves conseqüències i les seves possibles solucions.

El Client podrà rescindir la seva subscripció en cas de cas de força major.

17 -- Protecció de dades personals i política de privacitat

L'empresa Ad Aures realitza un tractament de dades segons el Reglament (UE) nº2016/679 del 27 d'abril de 2016 dit «RGPD» relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades.

El règim de tractament de les dades de caràcter personal s'especifica en el document «Acord de tractament de dades personals» disponible en el present lloc web Castopod.com.

18 -- Llei aplicable, litigis, resolució de reclamacions i jurisdicció competent

La llei aplicable és la llei francesa.

En cas de traducció d'aquests T&C a una altra llengua, prevaldrà la versió francesa.

Per a qualsevol reclamació, podeu contactar l'empresa Ad Aures als següents contactes: contact@castopod.com o al +33 1 83.62.28.35.

D'acord amb l'article L. 612-1 del Codi de Consum, en cas de desacord entre l'empresa Ad Aures i un consumidor, i quan aquest desacord no hagi pogut resoldre's en el marc d'una gestió prèvia realitzada amb l'empresa Ad Aures, el consumidor podrà recórrer gratuïtament a un mediador de consum per resoldre de manera amistosa la disputa entre ell i l'empresa Ad Aures. Qualsevol litigi relacionat amb un consumidor es pot sotmetre prèviament per escrit a l'empresa Ad Aures, a la següent adreça de correu electrònic contact@castopod.com o a l'adreça postal 157 boulevard Macdonald, 75019 Paris. Si després de realitzar una gestió amb l'empresa Ad Aures no s'arriba a una solució amistosa, es pot acudir a un mediador. Per conèixer les condicions de referència, el consumidor pot consultar, per exemple, el lloc web de la FEVAD seguint l'enllaç següent: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

D'acord amb l'article L. 612-1 del Codi de Consum, en cas de desacord entre l'empresa Ad Aures i un consumidor, i quan aquest desacord no hagi pogut resoldre's en el marc d'una gestió prèvia realitzada amb Ad Aures, el consumidor podrà recórrer gratuïtament a un mediador de consum per resoldre de manera amistosa la disputa entre ell i Ad Aures. Qualsevol litigi relacionat amb un consumidor es pot sotmetre prèviament per escrit a Ad Aures, a l'adreça de correu electrònic contact@castopod.com o postal 157 boulevard Macdonald, 75019 Paris, França. Si després de realitzar una gestió amb l'empresa Ad Aures no s'arriba a una solució amistosa, es pot acudir a un mediador. Per conèixer les condicions de referència, el consumidor pot consultar, per exemple, el lloc web de la FEVAD seguint l'enllaç següent: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

El consumidor també pot consultar la plataforma de resolució de litigis en línia establerta per la Comissió Europea d'acord amb l'article 14 del Reglament (UE) nº524/2013. Aquesta plataforma és accessible a través de l'enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Qualsevol desacord o litigi que no es resolgui de manera amistosa serà competència, bé segons el Codi de procediment civil, del jutjat del lloc on resideix el demandat, o bé segons el Codi de Consum, del jutjat del lloc on el demandant residia en el moment de la celebració del contracte, excepte que les normes d'ordre públic atorguin jurisdicció a altres tribunals.

Pel que fa als litigis entre l'empresa Ad Aures i els professionals, només serà competent el Tribunal de Comerç de París.

Revisió: abril de 2023