Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de website Castopod.com met betrekking tot de hosting- en podcast-uitzenddiensten die worden geleverd door Ad Aures.

1 -- Algemeen

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (hierna de AV-GVU) van de website castopod.com (hierna "Castopod.com") hebben tot doel de relatie te definiëren tussen Ad Aures, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 30.000, gevestigd aan 58 rue Tiquetonne, 75002 Parijs, Frankrijk (postadres is 157 boulevard Macdonald, 75019 Parijs, Frankrijk), geregistreerd bij de RCS Paris onder nummer 880 658 745, de uitgever van Castopod.com, en de gebruikers van de website (hierna "Gebruikers"), met name consumenten en professionals.

Via haar website Castopod.com biedt Ad Aures twee soorten diensten aan:

  1. Een hosting- en podcast-uitzenddienst op basis van de Castopod-software (beschikbaar op de Castopod.org-website), waarmee podcasters hun podcasts kunnen maken, publiceren en beheren.
  2. Een installatie- en onderhoudsservice voor Castopod (beschikbaar op de Castopod.org-website), een podcasthosting-oplossing.

Deze AV-GVU hebben uitsluitend betrekking op de hosting- en podcast-uitzenddienst. De AV-GVU met betrekking tot de installatie- en onderhoudsservice zijn te vinden in een apart document dat ook op de Castopod.com-website kan worden geraadpleegd. Het gebruik van de website Castopod.com en het plaatsen van bestellingen zijn onderworpen aan de volledige aanvaarding van deze AV-GVU door de Gebruikers, onder de hierna beschreven voorwaarden. De Gebruikers verklaren dat zij de AV-GVU hebben gelezen, begrepen en aanvaard en dat zij wettelijk bevoegd zijn om hun toestemming te geven.

Ad Aures behoudt zich het recht voor om de AV-GVU van de Castopod.com-website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, die van toepassing zullen zijn in hun nieuwe versie zodra ze online worden geplaatst.

Ad Aures staat geen ander gebruik van haar website, haar diensten en haar gegevens toe dan het aangeboden gebruik. Elke ongeoorloofd gebruik van de Castopod.com-website zal leiden tot het beëindigen van de contractuele relatie.

Ad Aures behoudt zich het recht voor om elke gerechtelijke actie te ondernemen indien zij van mening is dat zij schade heeft geleden als gevolg van handelingen die in strijd zijn met de AV-GVU, met name bij gebruik voor commerciële doeleinden of voor prospectiedoeleinden van haar gegevensbank (prospectie en/of verzameling van informatie over de gebruikers van Castopod.com, misbruik van reclame, enz.).

2 -- Definities

3 -- Wijziging, verbetering van de Castopod.com-website

De Castopod.com-website is aan verandering onderhevig en Ad Aures kan deze geheel of gedeeltelijk en op elk moment wijzigen. Ad Aures kan ook op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de op de Castopod.com-website beschreven diensten. Deze wijzigingen worden aan de Gebruiker meegedeeld door eenvoudigweg online te plaatsen en worden geacht door de Gebruiker zonder voorbehoud te zijn aanvaard vanaf dat moment.

4 -- Gebruik van de Castopod.com-website en het aanmaken van een account

Ad Aures biedt elke gebruiker, zowel consumenten als professionals, toegang tot haar website om (i) een hosting- en podcast-uitzenddienst te abonneren of (ii) een installatie- en onderhoudsdienst van Castopod te abonneren.

Bepaalde informatie is direct beschikbaar op de Castopod.com-website of op de Castopod.org-website.

Daarentegen vereisen het verzamelen van aanvullende informatie of het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de hostingdienst of de installatie- en onderhoudsdienst het aanmaken van een account. Het aanmaken van een account stelt gebruikers ook in staat om nieuwsbrieven te ontvangen over het laatste nieuws van Ad Aures en haar softwareoplossingen.

Natuurlijke gebruikers

Het aanmaken van een account vereist het invullen van een formulier met verplichte informatie, waaronder:

De lezing en aanvaarding van deze AV-GVU wordt bevestigd door op een link te klikken die hiervoor is gereserveerd. De registratie op Castopod.com zelf is gratis.

Nadat het verzoek tot het aanmaken van een account is verzonden, zal Ad Aures verifiëren of de gebruiker in aanmerking komt om toegang te krijgen tot de Castopod.com-website.

Ad Aures behoudt zich het recht voor om het aanmaken van een account te weigeren aan een persoon die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

De registratie op de Castopod.com-website en het aanmaken van een gebruikersaccount worden bevestigd door het verzenden van een e-mail.

Juridische gebruikers

Het aanmaken van een account vereist het invullen van een formulier met verplichte informatie, waaronder:

5 -- Beschrijving, werking van de hostingdienst

In het kader van deze dienst host Ad Aures de podcasts van de klant op haar servers, dat wil zeggen de servers die zij zelf huurt bij Scaleway. Indien nodig kan Ad Aures van leverancier veranderen.

De podcasts die door Ad Aures worden gehost, zijn uitsluitend audio.

Er worden geen installatiekosten voor Castopod op een server aan de klant in rekening gebracht.

Voor het gebruik van Castopod moet de klant beschikken over unieke domein- of subdomeinnamen.

Nadat de hostingdienst is geabonneerd, heeft de klant toegang tot de verschillende onderdelen van Castopod, met name het creëren of importeren van een podcast (door een omslag en een banner te kiezen), het invullen van de sprekers, gebruikers, eventuele intellectuele eigendomsrechten, enz.

Het aantal gebruikers, het aantal podcasts en het aantal afleveringen zijn onbeperkt zolang de hostingdienst op normale wijze wordt gebruikt.

In dat opzicht:

Daarentegen wordt aan elke klant een maandelijks quotum voor het gebruik van CDN-middelen (Content Delivery Network) toegewezen. Boven dit quotum blijft de dienst echter beschikbaar, maar wordt de CDN-service uitgeschakeld.

Het maandelijkse quotum voor het gebruik van de CDN-middelen is als volgt:

Daarna wordt elke terabyte (wat overeenkomt met ongeveer tienduizend uur geluidsbestanden gecodeerd op 192kb/s) in rekening gebracht tegen een tarief van € 20 excl. BTW op uitdrukkelijk verzoek van de klant.

6 -- Duur

Het abonnement kan maandelijks of jaarlijks zijn, naar keuze van de klant, gefactureerd aan het begin van de periode, automatisch verlengd. Na elke periode kan de klant wisselen van maandabonnement naar jaarabonnement of van jaarabonnement naar maandabonnement.

De abonnementen worden stilzwijgend verlengd.

7 -- Financiële voorwaarden - Promotiekortingen

De tarieven worden vermeld op het adres https://castopod.com/nl/#pricing en kunnen jaarlijks worden herzien.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de aanvullende kosten die kunnen voortvloeien uit opslag en maandelijks verkeer boven de aangegeven volumes zoals vermeld in artikel 5.

Promotiecodes kunnen aan klanten worden aangeboden en recht geven op korting. Tenzij anders vermeld, zijn deze codes niet overdraagbaar aan derden.

8 -- Bestellingen plaatsen

Bestellingen worden geplaatst door de gekozen dienst te selecteren en de aanvaarding van de AV-GVU te bevestigen door een vakje hiervoor aan te vinken.

Bestellingen zijn afhankelijk van de aanvaarding door Ad Aures.

Ad Aures behoudt zich het recht voor om een ​​abnormale of onredelijke bestelling of een bestelling die om andere legitieme redenen niet kan worden gehonoreerd, geheel of gedeeltelijk te weigeren.

9 -- Betaling

De betaling wordt gedaan via het beveiligde Stripe-platform, met een creditcard. Voor de inschrijving moet de klant een geldig betaalmiddel registreren.

De diensten worden pas verleend na ontvangst van de betaling voor de eerste maand of het eerste jaar van het abonnement, afhankelijk van het geval, en de betaling voor de installatiekosten voor de installatiedienst.

Vervolgens moet elk abonnement maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van het geval, worden betaald binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum.

Bij vertraging in de betaling wordt er rente over achterstallige bedragen in rekening gebracht tegen het semestriële referentietarief (refinancieringspercentage of Refi) van de Europese Centrale Bank (ECB) op 1 januari of 1 juli, verhoogd met 10 punten, en een forfaitaire vergoeding van minimaal € 40 voor incassokosten, die automatisch verschuldigd is, zonder dat een herinnering nodig is.

Bij uitblijven van betaling kan het ingeschreven abonnement worden beëindigd.

10 -- Herroepingsrecht

Conform artikel L. 221-28 van de Franse consumentenwetgeving geeft de consument uitdrukkelijke toestemming voor onmiddellijke uitvoering van de dienst en doet hij uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht.

De consument zal zijn uitdrukkelijke toestemming en afstand uitdrukken door het betreffende vakje aan te vinken bij het inschrijven op een van de aangeboden diensten.

11 -- Voorwaarden voor toegang tot de diensten - Onderhoud

In principe zijn de diensten 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, met de volgende voorbehouden.

Ad Aures heeft slechts een inspanningsverplichting wat betreft de continuïteit van haar diensten zoals aangeboden op de Castopod.com-website.

Vanwege wijzigingen op de Castopod.com-website of onderhoud kan Ad Aures de toegang tot Castopod.com enkele uren of dagen onderbreken, zonder dat dit recht geeft op enige compensatie. Hetzelfde geldt bij definitieve stopzetting van de Castopod.com-website. In het algemeen zal Ad Aures al het mogelijke doen om de continuïteit van de aangeboden service vanaf de Castopod.com-website te waarborgen en eventuele problemen als gevolg van een onderbreking op te lossen.

Om dezelfde redenen kan de toegang tot de website van de klant, gehost door Ad Aures, gedurende enkele uren of dagen niet beschikbaar zijn zonder dat enige vergoeding kan worden geëist. Ad Aures verbindt zich ertoe de duur van de onbeschikbaarheid zo kort mogelijk te houden.

Indien mogelijk stuurt Ad Aures 24 uur voorafgaand aan de onbeschikbaarheid van de site een bericht naar de Gebruikers om hen op de hoogte te stellen van de onderbreking van de service.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn gegevens en verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn account en wachtwoord. In geval van verlies kan er een nieuw wachtwoord worden aangemaakt door Ad Aures.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, biedt Ad Aures geen training aan de klant voor het gebruik van Castopod of haar websites Castopod.com of Castopod.org.

De klant verklaart te beschikken over de IT-vaardigheden die nodig zijn om Castopod te gebruiken.

Er zal geen restitutie plaatsvinden vanwege de onmogelijkheid voor de klant om Castopod te gebruiken vanwege een gebrek aan IT-vaardigheden.

Indien nodig kan Ad Aures af en toe telefonisch of per e-mail vragen van de klant beantwoorden. Hierbij moet worden opgemerkt dat er een discussieforum beschikbaar is.

Voor een goede werking van de diensten dient de Gebruiker te beschikken over een bijgewerkte internetbrowser. In dit opzicht beveelt Ad Aures aan om Firefox v112 of een latere versie te gebruiken, hoewel dit geen verplichting is.

12 -- Intellectuele eigendom

De klant verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Ad Aures te respecteren en geen inbreuk te maken op deze rechten, en om de bepalingen van de AGPL-licentie die is gekoppeld aan de Castopod-software na te leven.

De klant gaat ermee akkoord op de eerste pagina van zijn website de vermelding "Aangedreven door Castopod" te zetten en verleent indien nodig Ad Aures toestemming om deze vermelding aan te brengen.

Alle elementen (broncode, architectuur, grafische vormgeving, tekeningen, afbeeldingen, tekst, logo) die deel uitmaken van de Castopod.com-website zijn exclusief eigendom van Ad Aures.

De merknaam Castopod en het domeinnaam Castopod.com zijn en blijven exclusief eigendom van Ad Aures.

De klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van derden nauwgezet te respecteren en zich te onthouden van het belasteren van derden buiten de vrijheid van meningsuiting op grond van vrije kritiek.

Indien de klant content verspreidt via zijn podcasts die beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten, dient hij ervoor te zorgen dat hij de vereiste toestemmingen of licenties heeft verkregen.

13 -- Beveiliging van de hosting - Backup of back-up - Terugzetten van een back-up

De klant kan op elk moment een volledige back-up van zijn gegevens (bestanden en databases) aanvragen. Deze back-up, die zal worden verstrekt in de vorm van een ZIP-bestand, bevat alle gegevens van de podcast: Castopod-programma's, mediabestanden (geluiden, afbeeldingen, metadata, enz.), statistieken, opmerkingen, enz.

Ad Aures kan op basis van een eerder Castopod-exemplaar dat de klant haar heeft verstrekt, een volledige back-up (bestanden en databases) uitvoeren. Deze operatie wordt uitgevoerd na overeenstemming tussen de partijen over de financiële voorwaarden van deze hersteloperatie en als de technische voorwaarden dit toelaten, dat wil zeggen als de back-up is gemaakt vanuit een bruikbare versie van Castopod.

14 -- Opzegging

De klant kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving zijn abonnement opzeggen.

Deze opzegging kan worden gedaan via elk communicatiemiddel, met name per e-mail, waarvan Ad Aures de ontvangst zal bevestigen.

De reeds betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Ad Aures kan een HTTP "301" doorverwijzing naar een domeinnaam naar keuze van de klant instellen als de klant dat wenst, gedurende maximaal drie (3) maanden na de opzegdatum.

Ad Aures kan elk abonnement opzeggen vijftien (15) dagen na een vruchteloze ingebrekestelling in geval van:

Afhankelijk van de ernst van de onwettige inhoud waarvan Ad Aures op de hoogte is gesteld, met name door ARCOM of door een andere autoriteit, kan zij het abonnement van de klant onmiddellijk beëindigen, zijn account sluiten en de verspreiding van zijn podcasts stopzetten.

In dergelijke gevallen worden de bedragen die door Ad Aures zijn ontvangen voor de abonnementen niet gerestitueerd.

De klant kan ook, los van de beëindiging wegens beëindiging, het contract beëindigen na een eventuele ingebrekestelling, in geval van niet-naleving door Ad Aures van haar contractuele verplichtingen.

15 -- Aansprakelijkheid

In voorkomend geval zal Ad Aures, op verzoek van derden of een bevoegde autoriteit, in de eerste plaats ARCOM, een einde maken aan de verspreiding van betwiste podcasts en/of deze verwijderen.

De klant verbindt zich ertoe Ad Aures te vrijwaren tegen elke vordering of veroordeling waarvan zij het voorwerp zou kunnen zijn wegens de schending van rechten van derden of schending van regelgeving.

Vanwege de aard van de diensten die worden aangeboden op de Castopod.com-website, kan Ad Aures niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van gegevensverlies of accidentele verspreiding van virussen, of voor illegale gedragingen waar zij niet verantwoordelijk voor is.

16 -- Overmacht

De verplichtingen van Ad Aures worden automatisch opgeschort en deze kan elke bestelling vertragen of annuleren, zonder dat haar aansprakelijkheid kan worden geëist, in geval van overmacht zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek en de rechtspraak.

In dergelijke gevallen verbindt Ad Aures zich ertoe de klant te informeren over de overmachtssituatie, de gevolgen daarvan en, indien mogelijk, de mogelijke oplossingen.

De klant kan zijn abonnement opzeggen in geval van overmacht.

17 -- Privacy en gegevensbescherming - Privacybeleid

Ad Aures verwerkt persoonsgegevens in de zin van Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.

Het regime betreffende de verwerking van persoonsgegevens wordt gedetailleerd beschreven in het document "Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens" dat beschikbaar is op de Castopod.com-website.

18 -- Toepasselijk recht, geschillen, klachtenafhandeling, bemiddeling en rechtsmacht

Op deze overeenkomst is het Franse recht van toepassing.

In geval van een vertaling van deze AV-GVU naar een andere taal, is de Franse versie leidend.

Voor klachten kunt u contact opnemen met Ad Aures op de volgende contactgegevens: contact@castopod.com of +33 1 83.62.28.35.

In geval van een geschil tussen Ad Aures en een consument, en wanneer dit geschil niet kon worden opgelost via een voorafgaande aanpak bij Ad Aures, kan de consument kosteloos een beroep doen op een consumentenbemiddelaar voor minnelijke beslechting van het geschil met Ad Aures. Elk geschil met betrekking tot een consument kan vooraf schriftelijk worden voorgelegd aan Ad Aures, via e-mail op contact@castopod.com of op het volgende adres: 157 boulevard Macdonald, 75019 Parijs, Frankrijk. Indien er geen minnelijke oplossing wordt bereikt na een dergelijk verzoek bij Ad Aures, kan een bemiddelaar worden ingeschakeld. Voor informatie over de procedure kan de consument bijvoorbeeld de website van FEVAD raadplegen via de volgende link: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

Conform artikel L. 612-1 van de Franse consumentenwetgeving kan een consument, in geval van een geschil tussen Ad Aures en de consument dat niet kan worden opgelost via een voorafgaande aanpak bij Ad Aures, kosteloos een beroep doen op een consumentenbemiddelaar voor minnelijke beslechting van het geschil met Ad Aures.

Elk geschil met betrekking tot een consument kan vooraf schriftelijk worden voorgelegd aan Ad Aures, via e-mail op contact@castopod.com of op het volgende adres: 157 boulevard Macdonald, 75019 Parijs, Frankrijk.

Indien er geen minnelijke oplossing wordt bereikt na een dergelijk verzoek bij Ad Aures, kan een bemiddelaar worden ingeschakeld. Voor informatie over de procedure kan de consument bijvoorbeeld de website van FEVAD raadplegen via de volgende link: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

De consument kan ook het online geschillenbeslechtingsplatform raadplegen dat is opgezet door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, valt onder:

Voor geschillen tussen Ad Aures en zakelijke klanten is de rechtbank van koophandel van Parijs exclusief bevoegd.

Herziening: april 2023