Allmänna försäljnings- och användningsvillkor

Allmänna försäljnings- och användningsvillkor för webbplatsen Castopod.com avseende hosting och distribution av podcasts tillhandahållen av Ad Aures.

1 -- Allmänt

Dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor (nedan kallade AGV-AUV) för webbplatsen castopod.com (nedan kallad "Castopod.com") syftar till att definiera relationerna mellan Ad Aures, ett förenklat aktiebolag med en kapital på 30 000 euro, med huvudkontor på 58 rue Tiquetonne, 75002 Paris, Frankrike (postadressen är 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, Frankrike), registrerat hos RCS Paris under nummer 880 658 745, utgivaren av Castopod.com, och användarna av webbplatsen (nedan kallade "Användare"), inklusive både konsumenter och yrkesverksamma.

Genom sin webbplats Castopod.com erbjuder Ad Aures två typer av tjänster:

  1. Hosting och distribution av podcasts baserade på Castopod-programvaran (tillgänglig på webbplatsen Castopod.org), som bland annat gör det möjligt för poddproducenter att skapa, publicera och hantera sina podcasts.
  2. Installation och underhåll av Castopod (tillgängligt på webbplatsen Castopod.org), en podcast-hostinglösning.

Dessa AGV-AUV gäller uteslutande för hosting och distribution av podcasts. AGV-AUV som gäller installation och underhåll finns i ett separat dokument som också kan hittas på webbplatsen Castopod.com. Användningen av webbplatsen Castopod.com och ingående av avtal omfattas av Användares fullständiga acceptans av dessa AGV-AUV enligt beskrivna villkor nedan. Användarna förklarar att de har läst, förstått och accepterat dessa AGV-AUV och att de är juridiskt kapabla att lämna sitt samtycke.

Ad Aures förbehåller sig rätten att ändra dessa AGV-AUV för webbplatsen Castopod.com utan föregående meddelande, vilket ska gälla i ny version så snart det publiceras på webbplatsen.

Ad Aures tillåter ingen annan användning av sin webbplats, sina tjänster och sina data än den som erbjuds. Alla andra användningar av webbplatsen Castopod.com kommer att leda till avslutning av kontraktsrelationerna.

Ad Aures förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om de anser sig vara offer för något slags skada på grund av ageranden som strider mot dessa AGV-AUV, särskilt vid kommersiella ändamål eller prospektering av deras databank (prospektering och/eller insamling av information om Användare av Castopod.com, överdriven reklam osv.).

2 -- Definitioner

3 -- Ändringar och förbättringar av webbplatsen Castopod.com

Webbplatsen Castopod.com är ett dynamiskt verktyg och Ad Aures kan komma att ändra den helt eller delvis när som helst. Ad Aures kan också när som helst och utan föregående meddelande göra förbättringar och/eller ändringar av de tjänster som beskrivs på webbplatsen Castopod.com. Dessa ändringar kommuniceras genom att de publiceras på webbplatsen och anses accepterade av Användaren utan förbehåll från och med publiceringen.

4 -- Användning av webbplatsen Castopod.com och skapande av konto

Ad Aures erbjuder alla användare - både konsumenter och yrkesverksamma - möjlighet att få tillgång till webbplatsen för (i) att prenumerera på hosting och distribution av podcasts eller (ii) att prenumerera på installation och underhåll av Castopod.

Vissa information finns direkt tillgänglig på webbplatsen Castopod.com eller Castopod.org.

Å andra sidan kräver (i) att vissa ytterligare uppgifter samlas in eller (ii) att ett kontrakt om hosting eller installation och underhåll ingås att ett konto skapas. Skapandet av kontot innebär också att användaren kan abonnera på nyhetsbrev om Ad Aures nyheter och programvarulösningar.

Fysiska personer

För att öppna ett konto måste en ansökan fyllas i som innehåller obligatorisk information, inklusive:

Inloggning och acceptans av dessa AGV-AUV formaliseras genom att användaren klickar på en länk som är reserverad för detta ändamål. Registreringen på Castopod.com är kostnadsfri.

När en ansökan om konto har skickats kommer Ad Aures att verifiera att användaren har rätt att få tillgång till Castopod.com.

Ad Aures förbehåller sig rätten att vägra att öppna ett konto för personer som inte uppfyller ovanstående villkor.

Registreringen på webbplatsen Castopod.com och skapandet av ett användarkonto bekräftas genom att ett e-postmeddelande skickas.

Juridiska personer

För att öppna ett konto måste en ansökan fyllas i som innehåller obligatorisk information, inklusive:

5 -- Beskrivning och drift av hostingtjänsten

Inom ramen för denna tjänst erbjuder Ad Aures hosting av Klientens podcasts på sina servrar, dvs de servrar som Ad Aures själv hyr från Scaleway. Ad Aures kan eventuellt byta leverantör.

Podcasts som hostas av Ad Aures är enbart ljudbaserade.

Ingen installationsavgift för Castopod på en server debiteras Klienten.

Användning av Castopod kräver att Klienten har en unik domän eller underdomän.

När hostingtjänsten har köpts har Klienten tillgång till olika sektioner av Castopod, inklusive skapandet eller importen av en podcast (genom att välja omslag och banner), information om deltagare, användare, eventuella immateriella rättigheter etc.

Antalet användare, antalet podcasts och antalet avsnitt är inte begränsade så länge hostingtjänsten används normalt.

I detta avseende:

Däremot tilldelas varje kund ett månadsvis kvot för användning av CDN-resurser (Innehållsleveransnätverk). Utöver denna kvot förblir tjänsten tillgänglig men CDN-tjänsten avaktiveras.

Den månatliga kvoten för användning av CDN-resurser definieras enligt följande:

6 -- Varaktighet

Prenumerationen kan vara månatlig eller årlig, efter Klientens val, fakturerad i förskott och automatiskt förlängd. Efter varje period kan Klienten byta från månatlig till årlig prenumeration eller från årlig till månatlig prenumeration.

Prenumerationen förlängs automatiskt.

7 -- Finansiella villkor - Rabatter

Priserna anges på adressen https://castopod.com/fr#pricing. De kan ses över årligen.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till de ytterligare kostnader som kan uppstå på grund av lagring och månatlig trafik utöver de volymer som anges i artikel 5.

Kampanjkoder kan erbjudas Klienter och ge rätt till rabatt. Såvida inte annat uttryckligen anges kan dessa koder inte överlåtas till tredje part.

8 -- Beställningar

Beställningar görs genom att välja önskad tjänst genom att klicka på en länk och bekräfta acceptansen av AGV-AUV genom att markera en lämplig ruta.

Beställningar är föremål för godkännande av Ad Aures.

Ad Aures förbehåller sig rätten att helt eller delvis vägra att acceptera en onormal eller orimlig beställning från Klienten, eller av någon annan giltig anledning.

9 -- Betalning

Betalningen utförs via tillförlitlig betalningsplattformen Stripe, med kreditkort. För att kunna teckna prenumerationen måste Klienten registrera ett giltigt betalningsmedel.

Tjänsterna tillhandahålls endast efter att betalningen för den första månaden eller det första året av prenumerationen, enligt fallet, och betalningen för installationspaketet för installation och underhåll av Castopod har mottagits.

Alla prenumerationer måste sedan betalas månadsvis eller årligen, inom femton (15) dagar efter att fakturan har skickats.

Dröjsmålsavgifter kommer att krävas vid försenad betalning till en ränta som motsvarar den halvåriga direkträntan (refinansieringsräntan eller Refi) från Europeiska centralbanken (ECB) som gäller den 1 januari eller 1 juli, plus 10 procentenheter, samt en fastställd fordran om 40 (fyrtio) euro för inkassokostnader, som automatiskt förfaller till betalning utan att någon påminnelse behövs.

Om betalning inte sker i rätt tid kan prenumerationen sägas upp.

10 -- Ångerrätt

Enligt artikel L. 221-28 i konsumtionskoden ger konsumenten sitt uttryckliga samtycke till omedelbart utförande av tjänsten och medger uttryckligen att han eller hon avstår från sin ångerrätt.

Konsumenten uttrycker sitt uttryckliga samtycke och sin uttryckliga avståelse genom att markera en lämplig ruta vid tidpunkten för prenumerationen av de erbjudna tjänsterna.

11 -- Åtkomstvillkor för tjänsterna - Underhåll

I princip är tjänsterna tillgängliga 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, under förutsättning att följande undantag gäller.

Ad Aures har endast en skyldighet att tillhandahålla ansträngningsskydd för kontinuiteten i de tjänster som erbjuds på webbplatsen Castopod.com.

Av skäl som är relaterade till ändringar på webbplatsen Castopod.com eller dess underhåll kan Ad Aures vara tvungen att stänga av åtkomsten till Castopod.com under flera timmar eller dagar, utan rätt till någon form av kompensation. Samma sak gäller vid definitiv avstängning av webbplatsen Castopod.com. I allmänhet kommer Ad Aures att göra sitt bästa för att säkerställa kontinuiteten i den service som erbjuds på Castopod.com, samt ta itu med olägenheterna som uppstår till följd av en avbrott.

Av samma skäl kan åtkomsten till Klientens webbplats som rymmer av Aures vara otillgängligt under flera timmar eller dagar utan att någon form av kompensation kan begäras, eftersom Ad Aures kommer att ta de nödvändiga åtgärderna för att hålla perioden av otillgänglighet så kort som möjligt.

I den utsträckning det är möjligt kommer Ad Aures att skicka ett meddelande till Användarna 24 timmar innan webbplatsens otillgänglighet för att hålla dem informerade om avbrottet i tjänsten.

Användaren har ensam ansvar för sina data och för att hålla kontot och lösenordet konfidentiellt. Om lösenordet går förlorat kan användaren tilldelas ett nytt av Ad Aures.

Om inte annat överenskommits skriver Ad Aures inte in något avtal om att ge Klienten utbildning i användningen av Castopod eller dess webbplatser Castopod.com eller Castopod.org.

Klienten förklarar sig besitta tillräckliga datorfärdigheter för att använda Castopod.

Ingen återbetalning kommer att ske till följd av att Klienten inte kan använda Castopod på grund av bristande datorfärdigheter.

I förekommande fall kan Ad Aures svara på specifika frågor från Klienten via kontaktdetaljerna för frågor eller telefon, förutsatt att ett diskussionsforum är tillgängligt.

För att tjänsterna ska fungera korrekt åtar sig Användaren att använda en uppdaterad webbläsare. I detta avseende, utan att det utgör ett absolut krav, rekommenderar Ad Aures Firefox v112 eller senare versioner.

12 -- Upphovsrätt

Klienten åtar sig att respektera och inte kränka Ad Aures immateriella rättigheter och att följa AGPL licensvillkoren för Castopod-programvaran.

Klienten accepterar att ange ordet "Drivs av Castopod" på den första sidan av sin webbplats och delegerar vid behov till Ad Aures att infoga detta meddelande.

Samtliga element (källkod, arkitektur, grafik, ritningar, bilder, texter, logotyp) som utgör webbplatsen Castopod.com är Ad Aures exklusiva egendom.

Varumärket Castopod samt domännamnet Castopod.com tillhör och förblir Ad Aures ensamrätt.

Klienten åtar sig att noga respektera tredje parts immateriella rättigheter och avstå från att förtala tredje parter utöver vad yttrandefriheten tillåter som en del av fri kritik.

Om Klienten sprider innehåll i sina podcasts som skyddas av immateriella rättigheter, måste Klienten säkerställa att nödvändiga tillstånd eller licenser finns för detta ändamål.

13 -- Hostingssäkerhet - Säkerhetskopiering - Återställning av backup

Klienten kan när som helst begära en fullständig säkerhetskopiering av sina data (filer och databas). Denna backup, som ska tillhandahållas som en ZIP-fil, kommer att innehålla all data för podcasten: Castopod-program, mediefiler (ljud, bilder, metadata…), statistik, kommentarer osv.

Ad Aures kan, utgående från en tidigare Castopod-instans som Klienten har angett, genomföra en fullständig återställning av säkerhetskopiering (filer och databas). Denna åtgärd kommer att utföras efter att parterna har enats om de ekonomiska villkoren för återställningen, och om de tekniska förutsättningarna är uppfyllda, vilket innebär att säkerhetskopieringen är gjord från en fungerande version av Castopod.

14 -- Uppsägning

Klienten kan när som helst och utan föregående meddelande säga upp sin prenumeration.

Detta kan göras med hjälp av vilken kommunikationsmedel som helst, särskilt via e-post där Ad Aures kommer att bekräfta mottagandet.

Ingen återbetalning kommer att göras av de betalda beloppen.

Ad Aures kan implementera en HTTP-omdirigering "301" till en domän som valts av Klienten, om Klienten så önskar, i högst tre (3) månader efter uppsägningsdatumet.

Ad Aures kan säga upp vilken prenumeration som helst femton (15) dagar efter en misslyckad skriftlig anmodan om betalning i händelse av:

Beroende på allvaret av olagligt innehåll som Ad Aures blir medveten om, särskilt genom ARCOM eller genom någon annan myndighet, kan Ad Aures omedelbart säga upp Klientens prenumeration, stänga av hans konto och avbryta all distribution av hans podcasts.

I dessa fall kommer de belopp som Ad Aures har mottagit för prenumerationer inte att återbetalas.

Klienten kan också, oberoende av uppsägning av avtal på grund av egen vilja, avsluta kontraktet efter eventuell anmodan om uppfyllande avtalsförpliktelser från Ad Aures sida som inte har uppfyllts.

15 -- Ansvar

Vid behov kommer Ad Aures, på begäran av tredje part eller behörig myndighet, särskilt ARCOM, att avsluta distributionen av kontroversiella podcasts och/eller ta bort dem.

Klienten åtar sig att skydda Ad Aures från alla krav eller fördömanden som företaget kan utsättas för på grund av kränkningen av tredje parts rättigheter eller överträdelser av en reglering.

På grund av arten av de tjänster som erbjuds på webbplatsen Castopod.com kan Ad Aures inte anses vara ansvarig för direkt eller indirekt skada som orsakas av förlust av data eller oavsiktlig distribution av virus eller olaglig beteende som inte orsakas av henne.

16 -- Force Majeure

Ad Aures förpliktelser kommer automatiskt att upphöra och bolaget kan skjuta upp eller ställa in en beställning om företaget drabbas av force majeure, som definieras enligt civilrätten och rättspraxis, utan att dess ansvar kan sökas.

I dessa fall åtar sig Ad Aures att informera klienten om förekomsten, konsekvenserna och eventuella lösningar på force majeure.

Klienten kan säga upp sin prenumeration vid force majeure.

17 -- Dataskydd och sekretesspolicy

Ad Aures genomför en behandling av personuppgifter som föreskrivs i Förordningen (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016, den s.k. "GDPR" (General Data Protection Regulation), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Behandling av personuppgifter, enligt GDPR, beskrivs i dokumentet "Accord de traitement des données personnelles" som finns tillgängligt på webbplatsen Castopod.com.

18 -- Tillämplig lag, tvister, hantering av klagomål, förliknings- och behöriga domstolar

Fransk lag gäller.

Vid översättning av dessa AGV-AUV till något annat språk kommer den franska versionen att råda.

För reklamationer kan du kontakta Ad Aures på följande kontaktuppgifter: contact@castopod.com eller +33 1 83.62.28.35.

I enlighet med artikel L. 612-1 i konsumtionskoden, om det inte finns någon överenskommelse mellan Ad Aures och en konsument och om denna oenighet inte har kunnat lösas inom ramen för en tidigare undersökning hos Ad Aures, kan konsumenten kostnadsfritt använda sig av en konsumentombudsman för en fredlig lösning på tvisten som uppstått mellan honom och Ad Aures. Eventuell tvist relaterad till en konsument kan tidigare lämnas skriftligt till Ad Aures via e-postadressen contact@castopod.com eller postadressen 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris. Om ingen fredlig lösning har nåtts efter att en förfrågan i denna riktning har gjorts till Ad Aures kan en konsumentombudsman kontaktas. För information om hur man kontaktar en ombudsman kan konsumenten till exempel besöka FEVAD:s webbplats genom att klicka på följande länk: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

Enligt artikel L. 612-1 i konsumtionskoden, om det inte finns någon överenskommelse mellan Ad Aures och en konsument och om denna oenighet inte har kunnat lösas inom ramen för en tidigare undersökning hos Ad Aures, kan konsumenten kostnadsfritt använda sig av en konsumentombudsman för en fredlig lösning på tvisten som uppstått mellan honom och Ad Aures.

Eventuell tvist relaterad till en konsument kan tidigare lämnas skriftligt till Ad Aures via e-postadressen contact@castopod.com eller postadressen 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, Frankrike.

Om ingen fredlig lösning har nåtts efter att en förfrågan i denna riktning har gjorts till Ad Aures, kan en konsumentombudsman kontaktas. För information om hur man kontaktar en ombudsman kan konsumenten till exempel besöka FEVAD:s webbplats genom att klicka på följande länk: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

Konsumenten kan också använda sig av plattformen för online tvistlösning som inrättats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 524/2013. Denna plattform är tillgänglig på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

tvist eller oenighet som inte löses på fredlig väg omfattas antingen, enligt tvistemålsprocesslagen, av jurisdiktion av boplatsen för den svarande, eller av platsen för utförande av tjänsterna, eller enligt konsumtionskoden, av jurisdiktion av boplatsen för sökanden vid tidpunkten för ingående av avtalet, om inte tvingande bestämmelser pekar på annan behörig domstol.

Tvister mellan Ad Aures och yrkesverksamma ska alltid överlämnas till handelsdomstolen i Paris.

Reviderat: April 2023