Warunki ogólne sprzedaży i użytkowania

Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania internetowej strony Castopod.com dotyczą usługi hostingu i dystrybucji podcastów świadczonej przez Ad Aures.

1 - Ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania (zwane dalej warunkami) internetowej strony castopod.com (zwanej dalej "Castopod.com") mają na celu określenie relacji pomiędzy spółką Ad Aures, sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 30 000 euro, mającą siedzibę pod adresem 58 rue Tiquetonne, 75002 Paryż, Francja (adres korespondencyjny: 157 boulevard Macdonald, 75019 Paryż, Francja), zarejestrowaną pod numerem RCS Paris 880 658 745, wydawcą strony Castopod.com, a użytkownikami strony (zwani dalej "Użytkownikami"), w tym konsumentami i profesjonalistami.

Przez stronę Castopod.com, spółka Ad Aures oferuje dwie rodzaje usług:

  1. Usługę hostingu i dystrybucji podcastów opartych na oprogramowaniu Castopod (dostępnym na stronie internetowej Castopod.org), umożliwiającą tworzenie, publikowanie i zarządzanie podcastami przez twórców podcastów;
  2. Usługę instalacji i utrzymania Castopod (dostępną na stronie internetowej Castopod.org), rozwiązania do hostingu podcastów.

Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie usługi hostingu i dystrybucji podcastów. Warunki dotyczące usługi instalacji i utrzymania są zawarte w osobnym dokumencie, który również można zobaczyć na stronie Castopod.com.

Użycie strony Castopod.com i składanie zamówień jest uzależnione od akceptacji pełnych niniejszych warunków przez Użytkowników, w sposób opisany poniżej. Użytkownicy oświadczają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali niniejsze warunki oraz są prawnie zdolni do wyrażenia zgody.

Spółka Ad Aures zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków Castopod.com bez wcześniejszego powiadomienia, które będą obowiązywać w ich nowej wersji od momentu opublikowania ich w sieci.

Spółka Ad Aures nie autoryzuje żadnego innego niż oferowane użycie swojej strony internetowej, usług i danych. Każde użytkowanie strony Castopod.com jest niezgodne z umową.

Spółka Ad Aures zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego, jeśli uważa się za ofiarę jakiejkolwiek szkody wynikającej z działań sprzecznych z niniejszymi warunkami, w szczególności w przypadku ich komercyjnego wykorzystania lub pozyskiwania informacji z bazy danych (pozyskiwanie i/lub gromadzenie informacji o użytkownikach Castopod.com, nadmierna reklama itp.).

2 - Definicje

3 - Modyfikacja, usprawnianie strony Castopod.com

Strona internetowa Castopod.com jest dynamiczna, a spółka Ad Aures może dokonywać jej modyfikacji całości lub części w dowolnym momencie. Spółka Ad Aures może również na własną rękę i bez wcześniejszego powiadomienia wprowadzać usprawnienia i/lub zmiany w opisanych na stronie Castopod.com usługach. Zmiany te będą obowiązywać Użytkownika z chwilą ich udostępnienia i zostaną uznane przez niego za zaakceptowane bez zastrzeżeń.

4 - Użycie strony Castopod.com i otwarcie konta

Spółka Ad Aures umożliwia wszystkim Użytkownikom - zarówno konsumentom, jak i profesjonalistom - dostęp do swojej strony internetowej, aby (i) zawrzeć umowę na usługę hostingu i dystrybucji podcastów lub (ii) zawrzeć umowę na instalację i utrzymanie Castopod.

Niektóre informacje są dostępne bezpośrednio na stronie Castopod.com lub na stronie Castopod.org.

Z kolei (i) pozyskanie dodatkowych informacji lub (ii) zawarcie umowy dotyczącej usługi hostingu lub usługi instalacji i utrzymania wymaga utworzenia konta. Utworzenie konta umożliwia również otrzymywanie biuletynów dotyczących aktualności spółki Ad Aures i jej rozwiązań oprogramowania.

Użytkownicy osoby fizycznej

Utworzenie konta wymaga wypełnienia formularza, w którym podane są wymagane informacje, w szczególności:

Odczytanie i zaakceptowanie niniejszych warunków jest potwierdzone przez kliknięcie linku przeznaczonego do tego celu. Rejestracja na stronie Castopod.com jest bezpłatna.

Po wysłaniu wniosku o otwarcie konta, spółka Ad Aures sprawdzi, czy Użytkownik ma uprawnienia do dostępu do strony Castopod.com.

Spółka Ad Aures zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia konta dla każdej osoby, która nie spełni powyższych warunków.

Rejestracja na stronie internetowej Castopod.com i utworzenie konta użytkownika zostaną potwierdzone za pomocą wiadomości e-mail.

Użytkownicy osoby prawnej

Utworzenie konta wymaga wypełnienia formularza, w którym podane są wymagane informacje, w szczególności:

5 - Opis i zasady funkcjonowania usługi hostingu

W ramach tej usługi spółka Ad Aures udostępnia Klientowi hostowanie Podcastów na swoich serwerach, tzn. serwerach, które wynajmuje od firmy Scaleway. W odpowiednich przypadkach spółka Ad Aures może być zmuszona do zmiany dostawcy.

Podcasty hostowane przez spółkę Ad Aures są wyłącznie dźwiękowe.

Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z instalacją oprogramowania Castopod na serwerze.

Używanie Castopod wymaga, aby Klient miał wyjątkowy adres domeny lub poddomeny.

Po dokonaniu rejestracji na usługę hostingu, Klient uzyska dostęp do różnych części Castopod, w tym tworzenie lub importowanie podcastów (wybieranie okładki i banerów), dodawanie informacji o uczestnikach, użytkownikach, prawach autorskich itp.

Ilość Użytkowników, ilość podcastów i liczba odcinków nie są ograniczone, o ile usługa hostingu jest używana normalnie.

W tym celu:

Powyżej tego limitu każdy gigabajt będzie kosztować 0,05 EUR netto/miesiąc.

Miesięczne limity korzystania z zasobów CDN są następujące:

Powyżej tego limitu każdy terabajt (co odpowiada około dziesięciu tysiącom godzin odsłuchanych dźwięków zakodowanych z prędkością 192 kb/s) jest fakturywany o 20 EUR netto (dwadzieścia euro netto) na żądanie Klienta.

6 - Okres obowiązywania

Abonament może być miesięczny lub roczny, według wyboru Klienta, fakturyowany na początku okresu automatycznie odnawiany. Po każdym okresie Klient może przekształcić abonament miesięczny w roczny lub abonament roczny w miesięczny.

Abonamenty są automatycznie odnawiane.

7 - Warunki finansowe - Zniżki promocyjne

Ceny są podane na stronie https://castopod.com/fr#pricing. Ceny mogą być zmieniane rocznie.

Należy również uwzględnić dodatkowe koszty, jakie mogą wyniknąć z przetrzymywania danych i miesięcznego transferu powyżej wskazanych w artykule 5 objętości.

Mogą być oferowane kody promocyjne, które uprawniają Klientów do otrzymania zniżki. Chyba że wskazano inaczej, te kody nie są przenośne na osoby trzecie.

8 - Składanie zamówień

Zamówienia są składane poprzez wybranie usługi za pomocą kliknięcia i potwierdzenie akceptacji warunków poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Zamówienia są podległe akceptacji przez spółkę Ad Aures.

Spółka Ad Aures zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w całości lub w części w przypadku niestandardowego lub niedorzecznego zamówienia Klienta lub z innej ważnej przyczyny.

9 - Płatności

Płatność odbywa się za pośrednictwem bezpiecznej platformy Stripe, kartą kredytową. Subskrypcja wymaga od Klienta rejestracji prawidłowego środka płatniczego.

Usługi są świadczone wyłącznie po otrzymaniu płatności za pierwszy miesiąc lub pierwszy rok abonamentu, a także za pakiet instalacyjny dla usługi instalacji i utrzymania.

Następnie każda subskrypcja musi być opłacona miesięcznie lub rocznie w ciągu piętnastu (15) dni od wysłania faktury.

Opóźnienie w płatności skutkuje wymagalnością odsetek za zwłokę w wysokości równowartości stopy rekomendowanej przez Europejski Bank Centralny (EBC) Refi, obowiązującej na dzień 1 stycznia lub 1 lipca, powiększonej o 10 punktów procentowych, oraz minimalnej opłaty na pokrycie kosztów odzyskania w wysokości 40 (czterdzieści) euro, należnej z mocy prawa bez konieczności przypomnienia.

Opóźnienie w płatności może skutkować rozwiązaniem zawartej subskrypcji.

10 - Prawo do odstąpienia

Zgodnie z artykułem L. 221-28 Kodeksu konsumenckiego, konsument wyraża wyraźną zgodę na natychmiastowe wykonanie usługi i wyraźnie zrzeka się prawa do odstąpienia.

Zgoda konsumenta i jego wyraźne odstąpienie są wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniego pola w momencie subskrypcji jednej z propozycji.

11 - Warunki dostępu do usług - Utrzymanie

Zasady korzystania z usług są dostępne przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.

Spółka Ad Aures zobowiązuje się do świadczenia swoich usług z użyciem środków zapewniających ich ciągłość tak, jak opisano na stronie internetowej Castopod.com.

Ze względu na zmianę strony internetowej Castopod.com lub konieczność jej konserwacji spółka Ad Aures może na okres kilku godzin lub dni wyłączyć dostęp do Castopod.com, bez jakiejkolwiek rekompensaty. Dotyczy to również przypadków całkowitego zamknięcia strony internetowej Castopod.com. W ogólnym przypadku spółka Ad Aures zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić ciągłość usług oferowanych z Castopod.com i zaradzić niedogodnościom spowodowanym przerwą.

Z takich samych powodów dostęp do strony internetowej klienta hostowanego przez Ad Aures może być niedostępny przez kilka godzin lub dni bez możliwości wykonania żądania rekompensaty, przy czym spółka Ad Aures zobowiązuje się do skrócenia czasu niedostępności do minimum.

Na ile to możliwe, spółka Ad Aures wyśle wiadomość do użytkowników na 24 godziny przed przerwą w dostępności, aby poinformować ich o przerwie w dostępności usługi.

Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje dane i zachowanie poufności swojego konta i hasła. W przypadku utraty, nowe hasło może zostać przypisane przez Ad Aures.

O ile nie zostaną zawarte w tym zakresie pisemne porozumienie między stronami, spółka Ad Aures nie zapewnia żadnego szkolenia dla Klienta dotyczącego korzystania z Castopod lub stron internetowych Castopod.com lub Castopod.org.

Klient oświadcza, że ma umiejętności informatyczne, które umożliwiają mu korzystanie z Castopod.

Spółka Ad Aures nie dokona zwrotu pieniędzy w przypadku niemożności Klienta skorzystania z Castopod z powodu jego braku wiedzy informatycznej.

Spółka Ad Aures może udzielić na życzenie klienta jednorazowej odpowiedzi na jego pytania za pomocą adresu do kontaktu lub telefonu, przy czym dostępne jest również forum dyskusyjne.

Dla prawidłowego funkcjonowania usług, Użytkownik musi korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej. W związku z tym, i choć nie jest to wymóg, spółka Ad Aures rekomenduje używanie przeglądarki Firefox v112 lub nowszej wersji.

12 - Prawa autorskie

Klient zobowiązuje się do poszanowania praw intelektualnych i przemysłowych Ad Aures i do przestrzegania warunków licencji AGPL dołączonej do oprogramowania Castopod.

Klient zgadza się, aby na pierwszej stronie swojej witryny internetowej pojawiło się oznaczenie „Powered by Castopod”, a w razie potrzeby zlecić spółce Ad Aures dokładne oznakowanie.

Wszystkie elementy (kod źródłowy, architektura, grafika, rysunki, obrazy, tekst, logo) stanowiące strukturę strony internetowej Castopod.com są wyłączną własnością spółki Ad Aures.

Marka Castopod oraz domena Castopod.com są i pozostaną wyłączną własnością spółki Ad Aures.

Klient zobowiązuje się do pełnego poszanowania praw własności intelektualnej osób trzecich i powstrzymania się od zniesławiania osób trzecich poza tym, co dozwala wolność słowa w ramach swobodnej krytyki.

Jeśli Klient publikuje treści chronione prawami własności intelektualnej za pośrednictwem swoich Podcastów, upewni się, że ma odpowiednie upoważnienia lub licencje do tego celu.

13 - Bezpieczeństwo hostingu - Twór kopii zapasowych - Przywracanie kopii zapasowych

Klient może w dowolnym momencie poprosić o wykonanie pełnej kopii zapasowej swoich danych (plików i bazy danych). Kopia zapasowa zostanie przesłana jako plik ZIP i zawiera wszystkie dane dotyczące podcastu: programy Castopod, pliki multimedialne (dźwięki, obrazy, metadane itp.), statystyki, komentarze itp.

Spółka Ad Aures może, korzystając z poprzedniego wystąpienia Klienta, przeprowadzić pełne przywrócenie kopii zapasowej (plików i bazy danych). Operacja ta zostanie przeprowadzona po uzgodnieniu warunków finansowych tego przywrócenia przez strony i jeśli warunki techniczne na to pozwolą, tj. jeśli kopię zapasową wykonano na podstawie wersji exploitable Castopod.

14 - Rozwiązanie

Klient może rozwiązać subskrypcję w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozwiązanie może nastąpić za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na którą spółka Ad Aures udzieli potwierdzenia otrzymania.

Należności wpłacone wcześniej nie zostaną zwrócone.

Spółka Ad Aures może wprowadzić przekierowanie HTTP „301” na domenę wybraną przez Klienta, jeśli ten tego żąda, na okres maksymalnie trzech (3) miesięcy od daty rozwiązania umowy.

Spółka Ad Aures może rozwiązać każdą umowę piętnaście (15) dni po bezskutecznym wystawieniu wezwania do zapłaty w następujących przypadkach:

W zależności od powagi nielegalnych treści, o których spółka Ad Aures zostanie powiadomiona, przede wszystkim przez ARCOM lub jakiekolwiek inne organy, spółka ta będzie uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy z Klientem, zamknięcia konta i zaprzestania dystrybucji jego Podcastów.

W takich przypadkach należności pobrane przez Spółkę Ad Aures na mocy subskrypcji nie zostaną zwrócone.

Klient może również, niezależnie od rozwiązania z przyczyn związanych z jego wygodami, w razie niewywiązania się przez spółkę Ad Aures z jej zobowiązań wynikających z umowy, rozwiązać umowę po ewentualnym uprzednim wysłaniu żądania zapłaty.

15 - Odpowiedzialność

Kiedy to będzie konieczne, na skutek żądania stron trzecich lub organu właściwego, przede wszystkim ARCOM, spółka Ad Aures może zakończyć dystrybucję kontrowersyjnych podcastów i/lub je usunąć.

Klient zobowiązuje się do ochrony spółki Ad Aures przed jakimikolwiek roszczeniami lub wyrokami, do których może dojść z powodu naruszenia praw osób trzecich lub naruszenia przepisów prawa.

Ze względu na charakter usług oferowanych na stronie Castopod.com, spółka Ad Aures nie może być uważana za odpowiedzialną za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikłe z utraty danych lub przypadkowego rozpowszechniania wirusów ani za nielegalne zachowania, których nie jest sprawcą.

16 - Siła wyższa

Obowiązki spółki Ad Aures zostaną automatycznie zawieszone, a spółka ta może odroczyć lub anulować jakiekolwiek zamówienie, bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku siły wyższej, takiej jak określona przez Kodeks Cywilny i orzecznictwo.

W przypadku wystąpienia siły wyższej spółka Ad Aures zobowiązuje się powiadomić Klienta o wystąpieniu siły wyższej, jej skutkach i ewentualnych środkach zaradczych.

W przypadku wystąpienia siły wyższej Klient może rozwiązać swoją subskrypcję.

17 - Ochrona danych i polityka prywatności

Spółka Ad Aures przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanej „RODO”, dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i dotyczącego swobodnego przepływu tych danych.

Regulamin przetwarzania danych osobowych jest szczegółowo opisany w dokumencie „Porozumienie dotyczące przetwarzania danych osobowych”, dostępnym na bieżącej stronie internetowej Castopod.com.

18 - Stosowanie prawa, spory, rozpatrywanie reklamacji, mediacja i sądy właściwe

Zastosowanie znajduje prawo francuskie.

W przypadku tłumaczenia niniejszych warunków na inny język, wersja francuska ma pierwszeństwo.

W przypadku jakichkolwiek reklamacji można skontaktować się ze spółką Ad Aures pod następującymi danymi kontaktowymi: contact@castopod.com lub + 33 1 83.62.28.35.

Zgodnie z artykułem L. 612-1 Kodeksu konsumenckiego, w przypadku sporu między spółką Ad Aures a konsumentem, a jeżeli ten spór nie został rozwiązany w ramach uprzedniej próby załatwienia sprawy złożonej do spółki Ad Aures, konsument może w celu zawarcia ugody odwołać się do bezpłatnego mediatora ds. konsumentów.

Wszelkie spory dotyczące konsumentów można wcześniej zgłosić pisemnie do spółki Ad Aures na adres email kontakt@castopod.com lub adres pocztowy 157 boulevard Macdonald, 75019 Paryż, Francja.

W przypadku braku możliwości uzyskania ugody po próbie załatwienia sprawy w drodze przewidzianej w spółce Ad Aures, możliwe jest skorzystanie z mediatora. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedury kontaktowania się z mediatorem, konsument może na przykład skonsultować się z witryną FEVAD, podążając za poniższym linkiem: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

Zgodnie z art. L. 612-1 Kodeksu konsumenckiego, w przypadku sporu między spółką Ad Aures a konsumentem, a jeżeli ten spór nie został rozwiązany w ramach uprzedniej próby załatwienia sprawy złożonej do spółki Ad Aures, konsument ma prawo do bezpłatnego skorzystania z usług mediacji konsumenckiej celem ugodowego rozwiązania sporu.

Każdy spór dotyczący konsumenta można wcześniej zgłosić na piśmie do spółki Ad Aures, poprzez adres email contact@castopod.com lub adres pocztowy 157 boulevard Macdonald, 75019 Paryż, Francja.

Jeżeli nie można osiągnąć ugody po uprzedniej próbie załatwienia sprawy w drodze przewidzianej w spółce Ad Aures, można skorzystać z mediatora. Aby dowiedzieć się o modalności skargi, konsument może na przykład sprawdzić stronę internetową FEVAD, dostępną pod następującym linkiem: https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.

Konsument może również zapoznać się z platformą internetową służącą do rozstrzygania sporów online, utworzoną przez Komisję Europejską zgodnie z art. 14 Rozporządzenia (UE) nr 524/2013. Platforma ta jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Wszelkie spory, które nie zostaną załatwione w drodze ugody, podlegają, zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego, sądowi miejsca zamieszkania pozwanej strony lub miejsca wykonania usługi lub, zgodnie z Kodeksem Konsumenckim, sądowi miejsca zamieszkania powoda w momencie zawarcia umowy, chyba że zasady prawa publicznego przewidują inne jurysdykcje.

Dla sporów między spółką Ad Aures a profesjonalistami, sądem właściwym będzie Sąd Handlowy w Paryżu.

Aktualizacja: kwiecień 2023 r.